Nơi cấp thẻ
Trạng thái
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng
Chọn ngoại ngữ sử dụng
Số thẻ HDV
Họ và tên
1 Họ và tên BÙI VĂN NGẬN
  Số thẻ HDV 117100115
  Ngày hết hạn 22/1/2017
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hòa Bình
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng English
2 Họ và tên Lan Anh
  Số thẻ HDV 101
  Ngày hết hạn 3/11/2014
  Nơi cấp thẻ Thành phố Hòa Bình
  Loại thẻ Quốc tế
  Trạng thái Không hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
3 Họ và tên Hương Lan
  Số thẻ HDV 567890
  Ngày hết hạn
  Nơi cấp thẻ
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Không hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
4 Họ và tên ducnm
  Số thẻ HDV 45678
  Ngày hết hạn
  Nơi cấp thẻ
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Không hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng
5 Họ và tên bùi minh tú
  Số thẻ HDV 898967
  Ngày hết hạn
  Nơi cấp thẻ
  Loại thẻ Nội địa
  Trạng thái Không hoạt động
  Ngoại ngữ sử dụng