Địa phương
Tên trung tâm
STT
Tên
Địa phương
1 Siêu thị AP Plaza Chi tiết Thành phố Hòa Bình
2 Chợ Bưng Chi tiết Cao Phong
3 Chợ Dũng Phong Chi tiết Cao Phong
4 Siêu thị Vì Hòa Bình Chi tiết Thành phố Hòa Bình
5 Siêu thị Hoàng Sơn Chi tiết Thành phố Hòa Bình
6 Chợ Tây Phong Chi tiết Cao Phong
7 Chợ Phương Lâm Chi tiết Thành phố Hòa Bình
8 Chợ Thái Bình Chi tiết Thành phố Hòa Bình
9 Chợ Chăm Mát Chi tiết Thành phố Hòa Bình
10 Chợ Đồng Tiến Chi tiết Thành phố Hòa Bình
11 Chợ Tân Thịnh Chi tiết Thành phố Hòa Bình
12 Chợ Tân Thành Chi tiết Thành phố Hòa Bình
13 Chợ Tân Bình Chi tiết Thành phố Hòa Bình
14 Chợ Hữu Nghị Chi tiết Thành phố Hòa Bình
15 Chợ Nghĩa Phương Chi tiết Thành phố Hòa Bình
16 Chợ Mỵ Chi tiết Thành phố Hòa Bình
17 Siêu Thị Điện máy Tám Oanh Chi tiết Thành phố Hòa Bình